Από τις «Καθημερούσιες Ειδήσεις/ Κέρκυρα/ 1854-1867» του Παναγιώτη Σαμαρτζή (ΕΛΙΑ, Αθήνα, 2000 με Πρόλογο, επιλογή, επιμέλεια κειμένων Γιώργου Κάρτερ) αντιγράφουμε τις αναφορές σχετικά με τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μάρτη στην αγγλοκρατούμενη Κέρκυρα.

(Μάρτης 1856).

Τη 25 τρέχ.: Ετελέσθη εν τω Ναώ της Υπεραγίας Θεοτόκου «Αντιβουνιωτίσσης» η συνήθης ιερουργία εις ανάμνησιν της ιεράς και εθνοσωτηρίου εκείνης ημέρας και εις μνήμην των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων ομογενών τη 25 Μαρτίου, όπου συμπίπτει και ο Ευαγγελισμός. Εις την ρηθείσαν Εκκλησίαν άρχισεν η λειτουργία τας 10 π.μ. υπό του Αιδεσιμωτάτου  και Εΰλαβεστάτου Ιερομονάχου Σπυρίδωνος Καλογερά, εις ην ήτο πλήθος λαού και διαρκούσης της λειτουργίας εμνημόνευσαν τους υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντας ενδόξως αγωνιστάς, περί της Α.Μ. του βασιλέως Όθωνος και της Α.Μ.  Αυτοκράτορος  Αλεξάνδρου πασών των Ρωσσιών και τέλος περί της προσεχούς ειρήνης. Η Φιλαρμονική δεν ήλθε εις την Πλατείαν να παιανίση, ούτε άλλα μέρη εώρτασαν και δεν ήτον εκείνος ο ενθουσιασμός ος ήτο προ τινων ετών  δια τον φόβον των Ιουδαίων κ.λ.π.

(Μάρτης 1858).

Τη 25 τρέχ.: Ημέρα Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου εωρτάζει ολαός και δια την Αναγέννησιν της Ελλάδος το 1821. Προς τας 10 π.μ. έγινε λαμπρά λειτουργία  εις την Εκκλησίαν της Υ.Θ. Αντιβουνιωτίσσης   παρά του Αιδεσιμωτάτου ιερέως Σπυρίδωνος Καλογερά. Ομοίως εώρταζε και η Φιλαρμονική Εταιρία  ήτις ήτο εστολισμένη και διαρκούσης της νυκτός η Μουσική επαιάνιζε διάφορα χαροποιά άσματα. Τέλος έκαμεν και μίαν παρέλασιν ήτις επέτυχε λαμπρώς …

Την εποχή της Αγγλοκρατούμενης Κέρκυρας

Την εποχή της Αγγλοκρατούμενης Κέρκυρας

(Μάρτης 1859).

Τη 25 τρέχ.: Ήτον η ημέρα του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εις ην εώρταζεν όλος ο λαός, καθώς και αι Εκκλησίαι, ως η Εκκλησία του Αγίου και θαυματουργού Σπυρίδωνος, όπου προς τας 10 π.μ. υπήγεν η Φιλαρμονική  Μουσική και διαρκούσης της λειτουργίας επαιάνιζε. Ακολούθως ο ιερεύς εμνημόνευσε τους πεσόντας και φονευθέντας υπέρ της αναξαρτησίας τη Ελλάδος. Προσέτι εώρταζε  και η Εκκλησία «Δελβινιώτισσα», υπό του ιερέως Σπυρίδωνος Καλογερά, ήτις είναι εις τα τείχη. Η Εκκλησία ήτο λαμπρώς εστολισμένη και είχον υπάγει όλοι οι Φιλελεύθεροι… Προσέτι εώρταζε και μια νέα Εταιρία «Πανελλήνιον», ήτις είναι εις την γειτονία Μπίζη και την οποίαν είχαν ευπρεπισμένην με σημαίας, δάφνας, μυρτιαίς, διαφόρους ελληνικάς εικόνας, με επιγραφάς κ.λ.π. Το δε εσπέρας η Μουσική επαιάνισε καμπόσον. Ομοίως εώρτασαν διάφορα καταστήματα, όπου είχον φωταψίαν. Εωρτάσθη παρά πάντων λαμπρώς αύτη η ημέρα με ευταξίαν, ησυχίαν, ειρήνην και αγάπην.

(Μάρτης 1863).

 Τη 25 τρέχ.: … Προς τας 12 ½ μ.μ. ετελείωσε η δοξολογία  και ευθύς εσήμαναν οι κώδωνες, η Μουσική επαιάνισε και ο λαός εζητωκραύγασε. Αλλά πριν, ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Αναγέννησις» δοκ. Γουργουράκης, εξεφώνησε λόγον «περί της Ενώσεως της Επτανήσου μετά της ελευθέρας Ελλάδος» και δια μιας ηκούσθησαν πανταχόθεν ζητωκραυγαί και κωδωνοκρούσματα. Παύων δε αυτός, εξεφώνησε έτερον λόγον ο δοκ. Δελβινιώτης Βαρότ6σης, βουλευτής Κερκύρας, ενθυμών τους αγωνισθέντες και αγωνιζομένους υπέρ της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος, όπου έκαμεν όλους να κλαύσουν…»


 

Για την αντιγραφή: Γιώργος Σ. Ζούμπος

 

 

* * *