Γράφει η Όλγα Παχή*

 

Το περιοδικό ΚΥΜΟΘΟΗ,  κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991. Στις σε­λίδες του πε­ριο­δικού μπορεί κανείς να διαβάσει κείμενα που σχε­τί­ζο­νται με τη νεοελληνική λο­γο­τε­χνία και γλώσσα, την αρχαία ελλη­νική γραμ­ματεία, την ιστορία, τη λαογραφία κ.α.


02042016_ΚΥΜΟΘΟΗ_0Επτα­­νησιακός Ριζοσπαστισμός 

 Ο 25ος  τόμος της ΚΥΜΟΘΟΗΣ, 440 σελίδων, ξεκινάει με ένα αφιέ­ρω­μα στον «Επτα­­νη­σια­κό Ριζοσπαστισμό», το οποίο  περιλαμβάνει  τις εξής έξι μελέτες: α) Ζαφειράτου Θε­ο­­δώραΒρε­τανική Προστασία στην Κεφαλονιά (1817-1864): ιστορικές, κοινωνικές, πο­­λι­­τ­ικές συνθήκες, β) Γιαννάτου Αγ­γε­λι­κή: Σύντομη ανασκό­πη­ση του επτα­νη­σια­­κού ριζοσπαστικού τύπου κατά τη διάρ­­κεια της Αγ­γλο­κρα­τίας, γ)  Αλε­ξά­του Νί­κη: Δημο­σιεύ­σεις ποιητικών κει­μέ­νων α­πό τις στήλες της εφημερίδας ο Φιλε­λεύ­θερος», δ) Μαρα­γκά­κης Νικό­λα­ος: Ο  πρωτεργάτης του ριζοσπα­στι­σμού Γεράσιμος Λιβαδάς. Ρήξη στις σχέ­σεις του με τον Ηλία-Ζερβό-Ιακω­βά­το και τον Ιωσήφ Μομφερράτο, ε) Πε­τρά­τος Πέ­­τρος: Η σύγκρουση μεταξύ ριζο­σπα­στών και Ενωτιστών και στ) Παχή Όλγα: Οι ριζοσπάστες και οι θέσεις τους για τη λει­τουργία της Ιονίου Ακαδημίας.

Με αυτές τις μελέτες έρχονται στο φως, οργανώνονται και επικαι­ρο­ποι­ού­ν­ται πολλές πλη­­ροφορίες για τη δράση του ριζοσπαστικού κινή­ματος στα Επτάνησα, κατά την πε­ρίο­δο της Αγγλοκρατίας.

Η εργασία της Αγγελικής Γιαννάτου συγκεντρώνει το σύνολο των ριζοσπαστικών εφημερίδων, οι οποίες κυκλοφόρησαν στα Επτάνησα την περίοδο 1849-1864 και οι οποίες αποτελούν σχεδόν μοναδικές πηγές της θεωρίας του ριζο­σπα­στι­κού κινήματος, κέντρο του οποίου υπήρξε η Κεφαλονιά. Διακρίνει τον ε­πτα­νη­σιακό ριζοσπαστικό τύπο σε τρεις περιόδους (1849-1851, 1852-1857 και 1858- 1864) και παραθέτει αναλυτικά τα χαρακτη­ρι­στικά γνω­ρίσμα­τα όλων των ριζοσπαστικών ε­φη­μερίδων της κάθε πε­ριό­δου. Με τη μελέ­τη αυτή ολοκληρώνονται οι αναφορές που υ­πήρ­χαν για τον επτανησιακό ριζοσπαστικό τύπο σε διάφορες μελέτες, όπως, σε αυ­τήν της Μιράντας Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού  με θέμα: «Οι εξε­γέρ­σεις της Κε­φαλ­λη­νίας κατά τα έτη 1848 και 1849»,   του Νίκου Μοσχονά με θέμα: «Το Ιόνιο Κράτος και ο α­γώ­νες των Επτανησίων», κα­θώς και στο βιβλίο του Γιώργου Ραυ­τό­που­λου «Ο ριζοσπα­στι­σμός στη μουσική και τη ποίηση».

Στη μελέτη της Νίκης Αλεξάτου παρατίθενται   ποιήματα με εθνικό-πατριωτικό πε­ριε­χόμενο, με σκωπτικό περιεχόμενο,  ποιήματα στα πρότυπα των μύθων του Αισώ­που  και ένα απόσπασμα δράματος. Όλα αυτά τα ποιητικά κείμενα, τα  οποία δημο­σι­εύ­­τηκαν στην πρώτη ριζοσπαστική ε­φη­­μερίδα της Κεφαλονιάς «τον Φιλελεύθερο», α­­­ποσκοπούσαν στη διάδο­ση των θέσεων του ριζοσπαστικού κόμματος, στην καταγ­γε­λία των αυθαιρεσιών της Αγγλικής Προστασίας και στην ενίσχυση της Ενωτικής Ι­δέ­ας. Για κάθε ένα από αυτά τα ποιη­τικά κείμενα προηγείται παρουσίαση του ποιητή, αλ­λά και σύντομη α­­­­νά­λυση του έργου.

 Το δημοσίευμα του Πέτρου Πετράτου επαναφέρει τη συζήτηση, για το αν υπήρξε σχίσμα με­τα­ξύ παλαιών και νέων ριζοσπαστών και επομένως διάσπαση του ρι­ζο­σπα­στικού κινήματος ή οξύτατη σύγκρουση μεταξύ ριζοσπαστών και ε­νω­­τι­στών κατά την περίοδο 1857-1862, με επικεφαλής των Ριζο­σπα­στών τον Ι­ω­σήφ Μομφερράτο και των Ε­νω­τιστών τον Κων­στα­ντί­νο Λομ­βάρ­δο. Ο Πετράτος χρησιμοποιώντας κείμενα επιστο­λο­­γρα­φι­κά κυρίως και ε­φημεριδογραφικά  αποδεικνύει ότι η θεωρία του Λομ­βάρ­δου και η πρα­κτι­κή του ήταν έξω από τις αρχές του ριζοσπα­στι­σμού. Επομένως, ο Λομ­βάρ­δος και οι οπαδοί του απλά καπηλεύονταν τον χα­ρα­­κτηρισμό του ριζο­σπάστη. Άρα δεν υ­πήρξε σχίσμα στον επτανη­σια­κό ρι­ζοσπαστισμό, αλλά σύγκρουση ανάμεσα σε δύο δια­φο­ρετικές ιδεολογίες.

Αρχαία ελληνική γραμματεία 

Στη συνέχεια στις σελίδες του νέου τόμου της Κυμοθόης συναντάμε επτά πολύ εν­δια­φέρουσες μελέτες, οι οποίες  αναφέρονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Πρό­κειται για τις εξής: α) Παΐζης Κωνσταντίνος: Σκηνές και στιγμές φιλοξενίας στην Ο­δύσ­σεια. Πε­ρίπατος στο χώρο της ανθρωπιάς που έγινε παράδοση, β) Παπα­δο­γιαν­νά­κη Ελένη: Το ε­πεισόδιο της Ινούς και η λειτουργία του στην Οδύσσεια. Συγκρίσεις και Α­ναλογίες, γ) Αντύπας  Κωνσταντίνος: Οδυσσειακός οίκος: το έμβρυο της πόλης-κρά­τους, δ) Αθανασάτος Κωνσταντίνος: Προϋποθέσεις πραγμάτωσης της δικαιο­σύνης στην Πολιτεία του Πλάτωνος, ε) Τσουκάρας Ευάγγελος: Προσωκρατική  Φιλοσοφία., στ) Δημογλίδης Βασίλειος: Ενσωματωμένες σκηνοθετικές οδηγίες στην Ηλέκτρα του Ευ­­­ριπίδη και ζ) Γεωργούση Μαρία: Στοιχεία αμοραλισμού στις αριστοφανικές κωμωδίες.

 Ο Κωνσταντίνος Παΐζης σε ένα δημοσίευμα 37 σελίδων, παρουσιάζει ανα­λυ­τι­κά τις σκηνές και στιγμές φιλοξενίας στην Οδύσσεια, καταγρά­φο­ντας και σχο­λιάζοντας τους σχετικούς στίχους σε όλες τις ραψωδίες. Η έννοια της φιλοξενίας αποτελούσε ανέκαθεν χα­ρα­κτηριστικό πολιτισμικό γνώρισμα του Ελληνισμού. Η ιδέα της  φι­λο­ξενίας είθισται να αποτελεί για τους Έλληνες όχι μό­νο πράξη αρετής, αλλά ηθικό κα­νό­να και ιερό χρέος προς τους Θεούς. Το θέμα της φιλο­ξε­­νίας, όπως πα­ρα­­δέχεται και ο Παΐζης, συναντάται συχνά στην ελ­λη­νική γραμ­μα­τεία και υπάρχουν  μελέτες οι οποίες αναφέρονται στο θέ­μα της  φιλοξενίας  στην Ο­δύσσεια, όπως αυτή του Δ. Αραμπατζή για τον ξένο και το έθιμο της φιλοξενίας στην Ο­δύσσεια και του Δημήτρη Μα­ρωνίτη με τίτλο: Δύο πα­ράξενοι ξένοι, Οδυσσέας-Οι­δί­πους. Ωστόσο, για πρώτη φορά  κατα­γρά­φονται συστηματικά οι σκηνές φιλοξενίας που δι­αν­θίζουν την Οδύσ­σεια.  Και σύμφωνα και με τον Παΐζη η προβολή του θέ­ματος της φιλο­ξε­­νίας μέσα από το ομηρικό έπος, το οποίο αποτελεί το πιο μακρινό ση­­μείο α­ναφοράς στην ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, υ­­πο­γραμμίζει την α­­ξία της πα­ράδοσης και τονίζει την αξιοσύνη του λαού που τη διατή­ρη­σε.

 Η μελέτη του Κωνσταντίνου Αντύπα  εισάγει την έννοια του «οίκου» της αρ­χαϊκής ε­ποχής και αφού  παρουσιάζει συνοπτικά τους οίκους των «άλλων» δηλαδή των κα­τοί­κων των νησιών γύρω από την Ιθάκη, στη συνέχεια  αναλύει τον οίκο του Ο­δυσσέ­α. Ο  ο­δυσ­σεια­κός οίκος ήταν μία κοινωνική και οικονομική  μονάδα με υψηλό βαθ­μό ορ­γά­νωσης και συγκροτημένη ιεραρχία. Ωστόσο, η Ιθάκη αν και ήταν μια κοινω­νία με θεσμούς όπως ε­κείνους που θα συνθέσουν τον σκελετό της ελληνικής πόλης-κρά­τους, ήταν μία κοινωνία χωρίς κράτος. Γι’ αυτό και ο Αντύπας θεωρεί τον ο­δυσ­σει­α­­κό οίκο ως το έμ­βρυο της πόλης – κράτους, η οποία αποτέλεσε έναν τύπο κρα­τι­κής οργάνωσης που επι­βίω­σε στις ελληνικές κοινωνίες για χίλια χρόνια.

 Η μελέτη του Βασίλη Δημογλίδη εντοπίζει τις ενσωματωμένες σκη­νοθετι­κές ο­δη­γίες στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη. Η Ηλέκτρα εξετά­ζεται δηλαδή, ως μία θεατρική πα­ρά­­­σταση και όχι ως λογοτεχνικό είδος. Οι ενσωμα­τωμέ­νες σκηνοθετικές οδηγίες α­φο­ρούν σε ενδο­κειμε­νι­κούς δείκτες, οι ο­ποίοι φανερώνουν την ταυτότητα των προ­σώ­πων και την εξωτερική τους εμ­­φάνιση, προοιωνίζουν την είσοδο και την αποχώ­ρηση των προ­σώπων α­πό την ορχήστρα, τις κινήσεις του σώματος και τις χειρονομίες. Ε­πίσης, οι ενσωματωμένες σκηνοθετικές οδηγίες δηλώνουν την ύπαρξη σκη­νι­κών αντικειμένων, τον χρονικό και γεωγραφικό εντοπισμό του δρά­μα­τος.

Ο Βασίλης Δημογλίδης  εξετάζοντας όλη την τραγωδία, ε­ντο­πίζει και αναδεικνύει όλες αυτές τις ενσωματωμένες σκηνοθετικές ο­δη­γίες τεκμηριώνοντας τες, με  παραπομπές σε Έλληνες και ξένους μελε­τη­τές. Κλείνει, δε τη μελέτη του, γράφοντας ότι η μελέτη των εν­δο­κει­­μενικών σκη­­νοθετικών οδηγιών μιας τραγωδίας βοηθάει να κα­ταλά­βουμε πώς σκηνο­θε­τή­θηκε η τραγωδία στην αρχαιότητα.

Διονύσης Γεωργόπουλος. «Η καρδιά της Βασιλοπούλας»

Διονύσης Γεωργόπουλος. «Η καρδιά της Βασιλοπούλας»

Πέτρος Πετράτος. «Η σύγκρουση μεταξύ ριζοσπαστών και ενωτιστών»

Πέτρος Πετράτος. «Η σύγκρουση μεταξύ ριζοσπαστών και ενωτιστών»

Κωνσταντίνος Παΐζης. «Σκηνές και στιγμές φιλοξενίας στην Οδύσσεια. Περίπατος στο χώρο της ανθρωπιάς που έγινε παράδοση»

Κωνσταντίνος Παΐζης. «Σκηνές και στιγμές φιλοξενίας στην Οδύσσεια. Περίπατος στο χώρο της ανθρωπιάς που έγινε παράδοση»

Λαογραφία – Λατινική πεζογραφία 

Στον χώρο της λαογραφίας εντάσσεται το κείμενο του Δεμπόνου Αγγελοδιονύση για Τα θαύματα της Αγίας Δυνατής- (Δύο ανέκδοτες νομαρχιακές Αναφορές του 1878).  Α­γί­α Δυνατή ονομάζεται ένας ορεινός της Κεφαλονιάς γεμάτος θρύλους, παραδόσεις, παραδοξότητες και ανεξήγητα.

 Αξιοσημείωτο είναι επίσης, το δημοσίευμα της Ελένης Δανουλάτου με θέ­μα: Η ι­στο­­ρία του άθραυστου γυαλιού στο Σατυρικόν  του Πετρω­νί­ου, γιατί ε­κτός των άλλων,  δεν συναντάμε συχνά μελέτες σχετικές με τη λατινική πε­ζο­γραφία.

Ο Γάιος Πετρώνιος έζησε στον 1ο μ.Χ. αιώνα, στα χρόνια του Νέρωνα και είναι ο συγγραφέας του Σατυρικού. Το Σατυρικόν ήταν γραμμένο σε δεκαέξι τουλάχιστον βιβλία, α­­­πό τα οποία σώζονται μόνο το 15ο και 16ο και αυτά, όχι ολόκληρα. Το έρ­­γο  είναι ρεαλιστικό. Πρόκειται για μία αμείλικτη γελοιογραφία των η­θών της Ρώμης, και ειδικά των νεόπλουτων απελεύθερων, εκ μέρους ε­νός πατρικίου. Το “Σατυρικόν” είναι ένα πρωτότυπο έργο γιατί, ο Πε­τρώ­­νιος ανάμειξε την πρόζα με τους στίχους.  Μεταφράστηκε  στα Νέα Ελληνικά  από τον Μιχάλη Μερακλή  και τον Άρη Αλε­ξάν­δρου.

Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει σε μία εγκιβωτισμένη αφήγηση. Πρό­κει­­ται για  την ιστορία  του άθραυστου γυαλιού, στο κεφάλαιο 51. Α­φού α­­ναλύει τα χαρακτηριστικά της εγκιβωτισμένης αφήγησης, τεχνική που την συναντάμε για πρώτη φορά στον Όμηρο, εντοπίζει τρία από αυτά τα χα­ρακτηριστικά στη συγκεκριμένη αφήγηση και τα αναλύει.

 Νεοελληνική λογοτεχνία 

 Σε αυτό τον  τόμο της ΚΥΜΟΘΟΗΣ συγκαταλέγονται επίσης και δύο μελέτες που σχετίζονται με τη νεοελληνική λογοτεχνία, οι εξής:  α) Μακρυδήμας Βασίλης: Μαντώ Αραβαντινού: Η «Αυθυπαρξία» του ποιητικού λόγου και β) Γεωργόπουλος Διονύσης: Η καρδιά της Βασιλο­πού­λας

 Η μελέτη του Διονύση Γεωργόπουλου εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της παιδικής λογοτεχνίας, η οποία σήμερα  αναγνωρίζεται ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος στον κορμό της εθνικής λογοτεχνίας.

 Στην παιδική λογοτεχνία εντάσσεται και το έντεχνο ή επώνυμο όπως λέγε­ται παραμύθι, το οποίο γράφεται από έναν συγκεκριμένο συγγραφέα, τον οποίον γνωρί­ζου­με και  α­ποτελεί τη σύγχρονη μορφή του παραμυ­θιού. Ο Γεωργόπουλος μελετά το παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα «Η καρδιά της βασιλοπούλας», το οποίο περιλαμ­βά­νεται στο βιβλίο  της Πη­νε­λόπης Δέλτα  Παραμύθια και άλλα, στο πλαίσιο της φεμινι­στι­κής έ­ρευ­­νας των παραμυθιών. Υποστηρίζει ότι η Πηνελόπη Δέλτα με το συ­γκε­­κρι­μένο παραμύθι καταργεί τις εικόνες της παθητικής βασιλοπού­λας και της κακιάς μά­γισσας. Συμβάλλει, ώστε οι γυναίκες-αναγνώστες να κα­ταλή­ξουν στο συμπέρασμα ότι η θέληση για ζωή και η ενεργοποίηση μπο­ρούν να ξεπεράσουν μία μοίρα που έχει οριστεί για εκείνες-χωρίς εκείνες.

Θησαυρίσματα-Λογοτεχνικές σελίδες- Βιβλιοκρισίες

 Στα «Θησαυρίσματα», διαβάζουμε το διήγημα του Φώτου Γιοφύλλη: Το αίσθημα του καπετάν Έλληνα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιο­δι­κό «Εβδομάς» τον Αύγουστο του 1933.

  Οι τελευταίες σελίδες του τόμου φιλοξενούν  επτά ποιήματα νέων λογοτεχνών και  επτά βιβλιοκρισίες.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι  και αυτός ο τόμος της ΚΥΜΟΘΟΗΣ με τις μελέτες που περιέχει, φέρνει στο φως νέα στοιχεία στην έρευνα των ανθρωπιστικών σπουδών, α­νοί­γο­ντας  νέους ορίζοντες τόσο στους ερευνητές, όσο και στους ανα­γνώ­στες του.


*Η Όλγα Παχή είναι Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων. Η παρουσίαση του 25ου τόμου του περιοδικού «ΚΥΜΟΘΟΗ», το οποίο εκδίδεται  από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κεφαλονιάς- Ιθάκης, έγινε στις 9 Μαρτίου, στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.

 

* * *