Οι λίθινες βάσεις των πεσσών της Porta Reale εντοιχισμένες στην οδό Γ. Ασπιώτη.
(Θέοφιλος Φίλης Τζίκας/Λεωνίδας Στανέλλος)