«χθες άπαν το κόμμα συνηθροίσθη έξωθεν του παρά την Σπιανάδαν εκλογικού σαλονίου»

 

Η ανταπόκριση της αθηναϊκής εφημερίδας «Σκριπ» για τις δημοτικές εκλογές στην Κέρκυρα (φ. 15-09-1895)

Η ανταπόκριση της αθηναϊκής εφημερίδας «Σκριπ» για τις δημοτικές εκλογές στην Κέρκυρα (φ. 15-09-1895)

Στις 10  Σεπτέμβρη του 1895 πραγματοποιούνται δημοτικές εκλογές. Είναι οι τελευταίες του 19ου αιώνα και γίνονται με το σύστημα του «σφαιριδίου».  Το Δήμο της Κέρκυρας διεκδικούν τέσσερις υποψήφιοι:

Ο Μιχαήλ Θεοτόκης ο οποίος «προσδοκά την επιτυχίαν του εκ της ευγνωμοσύνης ην πρέπει  να τω οφείλωσιν οι Κερκυραίοι εκ των καλλωπισμών, ους επέφερεν εν τη πόλει, ιδίως δε το μέγα θέατρον δια το οποίον εψηφίσθησαν 500 χιλ δρ. και έχουν εξοδευθή μέχρι τούδες περί τας 700 χιλ. απαιτούνται δε και κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς περίπου 300 χιλ προς εντελή αποπεράτωσίν του».

Αντίπαλοί του είναι: ο  Δηλιγιαννικός Άγγελος Ψωρούλας, στηριζόμενος «υπό της καλλιτέρας τάξεως», ο Ζαβιτσάνος που «είνε και αυτός Δηλιγιαννικός, ως λέγει εν τω προγράμματί του, αλλά προσδοκά την υποστήριξιν του λαού, παρ΄ ου και αγαπητός τυγχάνει.» και ο Τζανίνης, Δηλιγιαννικός επίσης.

Τις εκλογές κερδίζει ο Άγγελος Ψωρούλας ο οποίος λαβαίνει 2626 ψήφους επί συνόλου 4476. Αναλαμβάνει το Δήμο της Κέρκυρας από την 1 Δεκέμβρη του 1895 ως τις 30 Νοέμβρη του 1899.

«Εξελέγη δια καταπληκτικής πλειοψηφίας»

Τη Δευτέρα 11 Σεπτέμβρη γιορτάζονται τα επινίκια και γίνονται επεισόδια τα οποία δημοσιεύονται με λεπτομέρειες στον αθηναϊκό τύπο. Σημειώνει η ανταπόκριση  του «Σκριπ» στις 12 Σεπτέμβρη:

«Σας είναι γνωστόν βεβαίως ότι δήμαρχος εξελέγη δια καταπληκτικής πλειοψηφίας ο υπό του Δηλιγιαννικού κόμματος υποστηριχθείς δικηγόρος κ. Άγγελος Ψωρούλαςֹως ήτο επόμενον χθες άπαν το κόμμα συνηθροίσθη την 5 1/3  μ.μ. έξωθεν του παρά την Σπιανάδαν εκλογικού σαλονίου, ίνα εκείθεν διαχυθή ανά την πόλιν διαδηλούν την χαράν του πλέον. Επίκεφαλής της διαδηλώσεως ήσαν αι εικόνες του γέρου του Μωρηά, των αδελφών Βασιλάκη και του κ. Αγάθου. Την εκκίνησίν των ανήγγειλαν πολυπληθείς πυροβολισμοί, οίτινες, ως εικός, εξηνάγκασαν τον εκεί ιστάμενον ανθυπολοχαγόν του πυροβολικού κ. Κλαδάν, επι κεφαλής της εφίππου περιπόλου να τοις παρατηρήση το άτοπον· εκείνοι όμως αντίπάσης απαιτήσεως επολλαπλασίασαν τους πυροβολισμούς, ένεκα δε τούτων ο κ. Κλαδάς εισήλθεν εντός αυτών έφιππος ίνα τους διαλύση. Αυτοστιγμεί όμως κάμαι τεραστίων διαστάσεων και περίστροφα και μαγκούραι και ύβρεις και φωναί επλήρωσαν την διαδήλωσιν.

Ο Κλαδάς, ο Κλαδάς, να φύγη ο Κλαδάς! Ωρύοντο οι διαδηλωταί επί κεφαλής έχοντες τον κ. Κ. Βασιλάκην.

Θα είχομεν δε πολύ λυπηροτέρας σκηνάς αν δεν επενέβαινον πολλοί παρατυχόντες αξιωματικοί μεθ’ ων και ο κ. Φρούραρχος όστις και … διέταξε τον κ. Κλαδάν να υποχωρήση και να κλεισθή εις το φρούριον. Δεν αμφιβάλλομεν  δε ότι χάριν της πολιτικής θα παροραθή το καθήκον και σήμερον θα συζητηθή τηλεγραφικώς η μετάθεσις του ειρημένου αξιωματικού διότι … εξετέλεσε το καθήκον του. Μετά το συμβάν τούτο η διαδήλωσις παρήλασε δια της πλατείας και διελθούσα πολλάς  οδούς – εξακολουθούσα, ενοείται, τους πυροβολισμούς  της, κατέληξε πάλιν, όπου και ήρχισε, ένθα αφού εχόρτασεν από πολλάς υποσχέσεις δι’ ενός λόγου διελύθη.»

Μερική άποψη της πόλης στα τέλη του 19ου αιώνα

Μερική άποψη της πόλης στα τέλη του 19ου αιώνα

Ποιός ήταν

Ο Άγγελος Ψωρούλας γεννιέται στην Κέρκυρα το 1847 και στα 1876 τελειώνει τη νομική σχολή του πανεπιστήμιου της Πίζας. Επιστρέφει στην Κέρκυρα όπου δικηγορεί και ασχολείται με την πολιτική. Εντάσσεται στο κόμμα του Δεληγιάννη και εκλέγεται Δήμαρχος το 1895 για μια και μοναδική φορά. Διατελεί για ένα διάστημα νομάρχης Κεφαλονιάς και στη συνέχεια αποσύρεται από την πολιτική, συνεχίζοντας να δικηγορεί. Πεθαίνει στις 10 Ιούνη του 1917 και θάβεται στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι Γύρου.

Η πλατεία εμπρός από το δημοτικό σχολείο της Παλιάς Πόλης έχει το όνομά του, καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, το όνομα κάθε διατελέσαντος δημάρχου Κερκυραίων δίνεται μετά θάνατον σε ένα δρόμο ή πλατεία της πόλης.

 

Γιώργος Ζούμπος

 

ΠΗΓΕΣ:

  • «Σκριπ», 06-9-1895
  • «Σκριπ», 15-09-1895
  • Γεώργιος Σπίγγος, «Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα 1864-1998», Απόστροφος, Κέρκυρα, 1998
  • Γιάννης Τσανταρίδης, «Η ιστορία της Κέρκυρας/ μέσα από τους δρόμους και τα καντούνια της», Ελληνοεκδοτική, Αθήνα, 1992

Όπως δημοσιεύτηκε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», 03/06/2017

 

*  *  *