Οχυρώσεις 16ου αιώνα

Το 1400 ο Jacopo Coltrino στάλθηκε στην Κέρκυρα με μια εξουσιοδότηση για να προετοιμάσει ένα γενικό σχέδιο για τις οχυρώσεις. Η κατασκευή τους δεν εντάθηκε εντούτοις μέχρι το πρώτο μισό του δέκατου έκτου αιώνα, και συγκεντρώθηκε πρωταρχικά στην περιοχή γύρω από το παλαιό Φρούριο. Από [...]