1753

 εικ. 1
A: «Προφίλ του προμαχώνα Martinengo του Παλαιού Φρουρίου με τις ωραίες υπόγειες θολωτές αίθουσές του».
B: «Εμπρόσθια τάφρος Παλαιού Φρουρίου»
C: «Το εξωτερικό έρεισμα (spalto), δηλαδή ο αντίκρημνος μέχρι πίσω την Παναγία Πλατυτέρα (στα δεξιά), με τις προτεινόμενες υπόγειες στοές ανθυπονόμευσης».
D: «Προφίλ της Παλτφόρμας του Αγίου Αθανασίου με το ψευδότειχός του. Κύρια τάφρος, εμπροσθιος ψευδότοιχος, κευθμός (caponiera), μέχρι το πρανές, όπου προτείνεται ένα προμεσοτοίχισμα (rivellino) για να καλύπτει τον κευθμό».

Το κίτρινο χρώμα προσδιορίζει προτάσεις του χαρτογράφου για την καλυτέρευση της άμυνας και δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα της εποχής, όπως π.χ.οι στοές ανθυπονόμευσης (contramine) κάτω από την Σπιανάδα.

 

εικ. 1

 

 

* * *