«Η σάλπιγγα και ο σαλπιγκτής στο στρατό ξηράς και στο πολεμικό ναυτικό»

Το  2012  το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού) εκδίδει την «Ιστορία της μπάντας του πολεμικού ναυτικού». Πρόκειται για μία μελέτη 340 σελίδων του συμπολίτη υποπλοίαρχου Αντώνιου Ζερβού, Αρχιμουσικού του Π.Ν. επί σειρά ετών.

Ο συγγραφέας στη συνέχεια συγκεντρώνει – και συνεχίζει να συγκεντρώνει, καθώς η έρευνα δεν σταματά-  στοιχεία για διάφορα θέματα, σχετικά με τη μουσική του Π.Ν. Ανάμεσά σε αυτά  και για τους κερκυραίους οι οποίοι υπηρέτησαν από την ίδρυσή της.

Πριν λίγες μέρες παρουσίασε, σε αυτοέκδοση μικρού αριθμού αντιτύπων, τη νέα του μελέτη «Η σάλπιγγα και ο σαλπιγκτής στο στρατό ξηράς και στο πολεμικό ναυτικό», καλύπτοντας ένα κενό  στην ιστορία του στρατού ξηράς και του πολεμικού μας ναυτικού.

Εκτέλεση σαλπισμάτων

Η μελέτη αναπτύσσεται σε 110 σελίδες παρουσιάζοντας επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

«Η Σάλπιγγα και ο Σαλπιγκτής»,  με εκτεταμένες ιστορικές αναφορές στη χρήση της σάλπιγγας από την αρχαιότητα έως σήμερα στους διάφορους λαούς. Ειδική μνεία κάνει για την Κέρκυρα, αναφέροντας γεγονότα από τη Βενετοκρατία (1540 και 1599).

«Οι σαλπιγκτές στο Στρατό Ξηράς», αναφέροντας τον Κανονισμό Σαλπισμάτων του 1912, τα σχετικά με την εκπαίδευση των σαλπιγκτών και τα πολυάριθμα σαλπίσματα του Πεζικού – Μηχανικού –Διαβιβάσεων. Αναπαράγει επίσης το βασιλικό διάταγμα με τον «Κανονισμό σαλπισμάτων πάντων των όπλων και σωμάτων».

«Οι σαλπιγκτές στο Πολεμικό Ναυτικό». Περιλαμβάνει την ιστορία των τυμπανοσαλπιγκτών του Π.Ν. από το 1867  έως τα τέλη του 20ου αιώνα οπότε και καταργείται η ειδικότητα αυτή στο Ναυτικό. Τα σαλπίσματα που ήταν σε χρήση καταγράφηκαν σε ψηφιακή μορφή το 2006, με φροντίδα του συγγραφέα, και  σήμερα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.hellenicnavy.gr

Και εδώ αναπαράγεται επίσης το «Εγχειρίδιον Σαλπιγκτού» του 1914, του 1937 και του 1979. Το τελευταίο γράφτηκε από το συγγραφέα και χρησιμοποιήθηκε μέχρι την κατάργηση της ειδικότητας.

«Λογοτεχνικά κείμενα» όπου περιλαμβάνεται σειρά κειμένων διαφόρων ιστορικών περιόδων με θέμα τους σαλπιγκτές.

«Κανονισμός της επί των πολεμικών πλοίων υπηρεσίας»

Β΄ Παγκ. Πόλεμος, Μέση Ανατολή: Σαλπιγκτές στο θωρηκτό Αβέρωφ

Ο Ανδρέας Λινάρδος, δίοπος τυμπανοσαλπιγκτής του θωρηκτού Ψαρά, στα 1902

Στην έκδοση 1919 του Κανονισμού Υπηρεσίας στα πολεμικά  καράβια αναφέρονται τα παρακάτω για τους σαλπιγκτές (άρθρο 558):

  1. Οι σαλπιγκταί εκτελούσι την εις την ειδικότητά των σχετικήν υπηρεσίαν καθώς και πάσαν άλλην τυχαίως οριζοµένην εις αυτούς.
  2. Εξασκούνται εις το όργανόν των υπό την οδηγίαν του υπαξιωµατικού ή του αρχαιοτέρου αυτών εις ώραν και µέρος ορισµένον.
  3. Λαµβάνουσι µέρος εις όλα τα γυµνάσια και ειδικώς εις το του όπλου και το σχολείον βολής φορητών όπλων.
  4. Μανθάνουσιν εκ µνήµης τον πίνακα υπηρεσίας και από της εγέρσεως µέχρι της κατακλίσεως χωρίς να κληθώσιν ευρίσκονται εις την θέσιν των πέντε λεπτά προ της ώρας καθ’ ην πρέπει να σηµάνωσι. Δεν καλούνται διά της σάλπιγγος παρά εκτάκτως.
  5. Ο σαλπιγκτής της υπηρεσίας κατά την ηµέραν είναι οπλισµένος διά ξιφολόγχης και ίσταται εις το µέσον του καταστρώµατος την νύκτα κοιµάται εις το ορισµένον δι’ αυτόν µέρος πλησίον της φρουράς της οποίας αποτελεί µέρος.

Ψηφιακή εποχή

Στις μέρες μας (σημειώνει ο συγγραφέας) η τεχνολογία έχει καταλάβει τη θέση του σαλπιγκτή καθώς όλα τα σαλπίσματα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και με την ανάλογη ενίσχυση από μηχανήματα έχουμε καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα με καλύτερη μετάδοση στο χώρο σε μεγάλες αποστάσεις.

 

Γιώργος Ζούμπος

 

* * *