Νήσος Σάσων: Από τους Βενετούς στους Ιταλούς

«Επιτρέπεται εις την κυβέρνησιν η εις την Αλβανικήν Επικράτειαν παραχώρησις της νησίδος Σάσωνος, ανηκούσης τω Ελληνικώ βασιλείω…»   Με τη συνθήκη της 17/29 Μάρτη 1864 μεταξύ της Ελλάδος αφ ενός και Αγγλίας, Γαλλία, Ρωσίας αφ ετέρου, τα Ιόνια Νησιά ενώνονταν με το βασίλειο της Ελλάδας [...]