Στα εργοστάσια της Κέρκυρας του 1928

«Οι περισσότεροι εργάτες καταντούν φθισικοί, εργαζόμενοι σε ανθυγιεινές εργασίες»   Έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερα σημειώματά μας στο έλλειμα το οποίο υπάρχει για την ιστορία του εργατικού κινήματος στην Κέρκυρα κατά τη μεσοπολεμική περίοδο, καθώς τα εγχειρίδια τοπικής ιστορίας περιέχουν κατά κανόνα  ισχνές έως ανύπαρκτες [...]